Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Edwina Treebusch

Secretariaat
Joëlly Brouwer

Penningmeester
Maybritt van Luttikhuizen

Leden
Wendy Jorissen
Lisa Geelhoed
Daniëlle Buitendijk
Vacature

Meer over het bestuur: klik hier.

Trainsters

Voor een overzicht van onze trainsters kunt u bij de groepen of de profielen kijken.

Trainingen, trainingstijden en locaties

Voor een overzicht van de trainingstijden en de locaties kunt u hier klikken.

 • Tijdens de trainingen dans je in sportkleding en draag je dans- of gymschoenen (dus niet je wedstrijdschoenen).
 • Géén spijkerbroek, géén buitenschoenen en haren vastgebonden.
 • Stoor de andere trainingen zo min mogelijk. Kom daarom niet te vroeg naar je training. Kijken bij andere trainingen is niet de bedoeling, dit geldt ook voor alle ouders. Je kunt pas de les ingaan, als de trainster de deur heeft open gedaan.
 • Er wordt verwacht dat de leden in principe tijdens iedere training aanwezig zijn.
 • Wanneer je een keer niet kunt trainen laat je dit weten aan één van je trainsters. Dit kan op een eerdere training, via de telefoon (app) of via het contactformulier.

Lidmaatschap

Ons dansseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart. Contributie voor de trainingsgroepen wordt via een automatische incasso geïnd tussen 1 april en 1 mei. Heeft u bezwaar tegen de automatische incasso kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier. De penningmeester neemt dan contact met u op hoe de contributie voldaan kan worden.
Voor de wedstrijdgroepen wordt de contributie geïnd, zodra bekend is of een wedstrijdlid kan blijven in de wedstrijdgroep (uiterlijk voor 1 juli). Indien een lid niet kan blijven en terug gaat naar een trainingsgroep, zal de contributie van de trainingsgroepen gevraagd worden.

Alle trainingsgroepen:               € 125,-
Wedstrijdgroepen:
Swing                                                    € 185,-
X-Treme of Temptation .                  € 205,-

De contributie wordt voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van kleding. Vandaar ook het verschil in contributie voor de wedstrijdgroepen en trainingsgroepen. Verder zijn de huur van de zaal, activiteiten georganiseerd door o.a. de vereniging, inschrijfgeld voor wedstrijden bepalend voor de contributie.

Meer informatie over contributie en borg (wedstrijdleden) vindt u in het Huishoudelijk Reglement.

Aanmelden nieuwe leden

Via de link aanmelden kunnen nieuwe leden zich aanmelden.

De belangrijkste gegevens zijn:

Naam – geboortedatum –GSM (ouders) – e-mailadres – groep van de school

 • Indien een groep het maximale aantal van 10 (Twinkle Stars 1), 12 (Twinkle Stars 2), 14 (Amuzing), 16 (2-Enjoy), 18 (Baila) of 20 leden (overige trainingsgroepen) telt wordt er een wachtlijst ingezet.
 • Jaarlijks na de demo en/of de zomervakantie, proberen we de wachtlijst zoveel mogelijk in te korten. Maar er kan natuurlijk ook tijdens het seizoen een plekje vrij komen.
 • Sta je op de wachtlijst en je bent nog geen 2 jaar oud? Dan moet je nog even geduld hebben. De startleeftijd is namelijk 2 jaar oud. Je krijgt dan een maand voor je verjaardag een bericht wanneer je kunt starten.
 • Binnen een groep proberen we het verschil tussen de oudsten en de jongsten zo klein mogelijk te houden. Dit kan dus ook betekenen dat de leeftijdsgrens het ene jaar in een groep net iets anders ligt dan een ander jaar. De ene trainingsgroep is dus zeker wat niveau betreft niet ‘beter’ dan de andere trainingsgroep.
 • Nieuwe leden mogen 2 lessen proefdraaien.
 • Ouders blijven niet bij de trainingen aanwezig, wanneer nieuwe leden komen kijken. Bij de jongste groep Twinkle Stars wordt hier natuurlijk een uitzondering op gemaakt.
 • De kinderen komen om een uur te dansen. Het is daarom ook dat de ouders bij het halen van de kinderen verzocht worden om buiten het lokaal te wachten totdat de trainster de deur open doet (ca. 5 minuten voor einde les).

Doorschuiven van leden

Vooraf aan de eerste training na de kerstvakantie en/of de zomervakantie worden de groepen altijd opnieuw bekeken. Dat brengt altijd weer veel met zich mee. We kijken hiervoor in welke groepen plekken vrij zijn en we proberen de wachtlijst weer zo leeg mogelijk te maken. Indien er op een groep al een lange tijd een wachtlijst staat bekijken we of er al eerder overgegaan kan worden naar een oudere groep. Er wordt binnen de trainingsgroepen zoveel mogelijk rekening gehouden met vooral leeftijd in combinatie met de groep van school en daarnaast vriendschappen. Het schuiven binnen de groepen wordt ook doorgesproken met de trainsters, maar dit houdt niet in dat wij altijd weten wie bevriend zijn of contact samen hebben. Wanneer we dan iemand over het hoofd zien krijgen we vaak een telefoontje, we zijn dan zeker bereid om te kijken wat mogelijk is. We gaan dan proberen een oplossing te bedenken, dit houdt niet altijd in dat dan ineens alles mogelijk is.

Traktaties

Tijdens de trainingen wordt er niet getrakteerd. Het neemt ten eerste veel tijd in beslag en ten tweede is niet elk lid in staat om een traktatie te organiseren. Aandacht aan een verjaardag c.q. een afscheid wordt op een ludieke manier gegeven door de trainsters.

Spotlight weken wedstrijdgroepen

Jaarlijks worden de spotlight weken (voorheen audities) gehouden voor de wedstrijdgroepen. Deze weken staan open voor iedereen. Zodra er bekend is gemaakt wanneer en waar de audities gehouden worden kun je je aanmelden. Je leeftijd op 01-05 (peildatum) is bepalend voor de groep waarvoor je “auditie” doet. Je hoort na de spotlight weken binnen een week of je in een wedstrijdgroep geplaatst kunt worden of niet. Kun je niet geplaatst worden hoor je ook direct de reden daarvan. Voor overige informatie m.b.t. de spotlightweken verwijzen wij je graag naar bijgaande link. Ook kan het zijn, dat je je niet hebt opgegeven voor de spotlightweken maar wel opvalt voor een wedstrijdgroep tijdens die les. Dan wordt er contact opgenomen met de ouders of een  lid toch nog de 6 proeflessen in een wedstrijdgroep zou willen volgen.

Beëindiging lidmaatschap

Bij het verlaten van de vereniging, dien je dit schriftelijk via het contactformulier kenbaar te maken. Dit dient uiterlijk voor 1 oktober (restitutie november t/m maart) of voor 1 april (geen inhouding van contributie volgend seizoen) te gebeuren. De beëindiging gaat derhalve per november of april (nieuwe seizoen) in. Daarbij graag vermelden om welk lid het gaat en in welke groep gedanst wordt. De reden van beëindiging wordt op prijs gesteld. We kunnen als bestuur de feedback goed gebruiken.

Wijziging gegevens

Voor verandering van gegevens door bijvoorbeeld verhuizing van leden kun je ook het contactformulier gebruiken. Daarbij graag vermelden om welk lid het gaat en in welke groep gedanst wordt.

Toernooien, wedstrijden en/of evenementen

De toernooien/wedstrijden/evenementen waar wij als Let’s Dance aan gaan deelnemen zullen na de jaarlijkse demo (voor het grootste deel) bekend zijn. Houdt hiervoor de nieuwsbrieven en de agenda van Let’s Dance goed in de gaten. De leden van de wedstrijdgroepen krijgen van hun trainsters een rijschema uitgereikt met de tot dan toe bekende datums.

Demo

De datum van onze jaarlijkse demo is vastgelegd. Op zaterdag 11 december 2021 houden we de generale repetitie van 10.00-12.00 uur. De demo is op zondag 12 december 2021. Dit alles vindt plaats in de Muzenval te Eersel. Houdt deze dagen alvast gereserveerd in je kalender, zodat we allemaal niet voor verrassingen komen te staan.

Privacy-Verklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  • Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
 • Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  • U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.
 • Beveiliging persoonsgegevens
  • De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 • Minderjarigen
  • Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
 • Contactgegevens
  • Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via het contactformulier.
 • Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
  • Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Foto en film op (social) media
  • Tijdens wedstrijden, optredens, evenementen en onze jaarlijkse demo zullen foto’s en filmpjes gemaakt worden voor gebruik op (social) media.
  • Toestemming wordt gegeven middels het formulier ‘Toestemming publicatie foto’s en video’s’. Indien u geen toestemming heeft gegeven zal uw kind zo veel als mogelijk worden afgeschermd en daardoor geen prominente plaats verkrijgen in de opstelling van de groep.
  • Heeft u geen formulier ingevuld? Dan verzoeken wij u het formulier op te vragen via het contactformulier.

Danskleding

Ieder jaar zijn er weer veel mensen actief bezig met het bedenken en maken van de kleding. De kleding is eigendom van de vereniging. We hebben een geschikte ruimte, waar we deze kleding centraal mogen opslaan. Hierdoor hebben we een beter zicht in wat we allemaal door de jaren heen hebben verzameld. Op deze manier is de kleding makkelijk binnen bereik voor optredens. Ook kan zo de kleding worden hergebruikt voor een nieuwe dans.

 • Van wedstrijdgroepen wordt verwacht dat zij hun kleding in orde houden. Controleer deze na ieder optreden of wedstrijd, zodat deze voor het volgende optreden of wedstrijd helemaal in orde zijn.
 • Bij uitgifte van de kleding en schoenen plak je met leukoplast je naam aan de binnenkant, zodat er geen twijfel over kan bestaan dat het jouw kleding is.
 • Zo nodig repareer je zelf je kleding. Tussentijds is het belangrijk dat je de kleding zuiver houdt, doe dit in een handwas!!!
 • Een voorschrift hoe om te gaan met de kleding wordt uitgereikt bij het in ontvangst nemen van de kleding.

Als je de vereniging gaat verlaten is het de bedoeling dat je de danskleding schoon inlevert. Ook de gele vesten, de tas en de dansschoentjes horen hierbij. Deze vesten en dansschoentjes zijn alleen voor de wedstrijdgroepen en mogen enkel gedragen worden bij activiteiten van de vereniging en tijdens toernooien. De dansschoentjes en vesten mogen dus niet gedragen worden tijdens de training.

Er zal een borg van € 75,00 worden gevraagd voor het in bruikleen hebben van bovenvermelde artikelen, met dien verstande:

 • Dat bij het zoek raken van één der artikelen de kostprijs zal worden doorberekend voordat een nieuw wordt uitgereikt.
 • Dat bij het niet volledig, schoon of beschadigd inleveren van één der artikelen de borg niet zal worden geretourneerd. Daarbij komt nog door het bestuur een nader te bepalen schadebedrag.

Voor overige informatie omtrent borg verwijzen wij u graag naar het Huishoudelijk Reglement.

Ongevallenverzekering

Let’s Dance heeft als vereniging een ongevallenverzekering. Op deze verzekering kunt u een beroep doen, als er sprake is van een lichamelijk ongeval tijdens een training, wedstrijd of ander evenement (daar waar de eigen verzekering niet in voorziet). Brillen en contactlenzen en verdere ongevallen met materiële schaden vallen onder uw eigen verzekering.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor iets wat onder de ongevallenverzekering valt van de vereniging, kunt u contact op nemen met onze penningmeester via het contactformulier.

Reiskosten

Bij de wedstrijdgroepen wordt vaak met een rijschema gewerkt bij het bezoeken van toernooien/wedstrijden/evenementen. Wanneer je gepland staat om te rijden gaan we ervan uit dat de leden gebracht en gehaald worden.

Wanneer je niet gepland staat om te rijden, maar wel naar het optreden komt is het fijn als je een seintje geeft aan een ouder die voor die dag aan de beurt is. Zo wordt er niet overbodig gereden en kunnen de kosten voor Let’s Dance verminderd worden.

Entreegelden voor toernooien en/of wedstrijden worden niet door de vereniging vergoed. Het is ook niet de bedoeling dat je je aanmeldt als begeleiding, tenzij je daarvoor bent gevraagd.

Natuurlijk is het mogelijk als rij-ouder de reiskosten te declareren, belangrijk hierbij:

 • Afstand gemeten vanaf Muzenval te Eersel.
 • € 0,20 per kilometer.
 • De eerste 25 km zijn voor eigen rekening.
 • Alle beschikbare plaatsen in de auto moeten beschikbaar zijn voor de leden, zowel heen als terug.
 • De reiskosten moeten uiterlijk 2 maanden na de datum van reizen zijn ingediend.

Voor de trainsters/bestuur geldt de volgende afwijking op bovenstaande regeling:

 • Indien mogelijk rijden de trainsters met de rij-ouders mee.
 • Zo niet mogelijk: Afstand gemeten van huisadres, ophalen meerijders.
 • € 0,20 per kilometer.
 • Zo veel als mogelijk meerijders vanuit het bestuur en/of trainsters.

Voor de groep Temptation geldt:

 • Geen rij-ouders.
 • Afstand gemeten vanaf Muzenval te Eersel.
 • € 0,20 per kilometer.

Een declaratieformulier kan via het contactformulier aangevraagd worden. Graag vermelden dat je een reisdeclaratieformulier wil ontvangen. Het formulier kan bij de Penningmeester ingeleverd worden.

Autoverzekering: hoe werkt het als er meerdere mensen meerijden?

Gaan je kinderen mee om aan een wedstrijd van Let’s Dance mee te doen? Dan kan je als ouder gevraagd worden om te helpen met het vervoer. Je hebt dan naast je eigen kinderen vaak ook andere kinderen bij je in de auto. Maar stel je voor dat er iets gebeurt? Hoe zit het dan met de dekking van je autoverzekering?

Zijn alle inzittenden verzekerd?

Een sportvereniging heeft nooit een aansprakelijkheidsverzekering voor derden. Ook Let’s Dance heeft dat niet. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is, geldt de normale dekking van je autoverzekering. Gebeurt er onverhoopt iets? Dan is het belangrijk te bepalen hierbij wie er schuld heeft aan het ongeluk.
 • Je bent schuldig aan het ongeval. Dan kunnen alle inzittenden jou aansprakelijk stellen voor de schade. Dit is verzekerd onder je autoverzekering. Je eigen letselschade is dat niet. Hiervoor heb je een ongevallen inzittende of schadeverzekering inzittenden nodig.
 • Iemand anders is schuldig. Dan kunnen alle inzittenden (inclusief jijzelf) de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de schade.
Het komt er dus kort op neer, dat de inzittendenverzekering eigenlijk voor jezelf als rijdende ouder is.