Algemene ledenvergadering Let’s Dance

Financieel Jaarverslag seizoen 2020-2021

 9 juni 2021

 

 1. Opening

Edwina heet iedereen welkom bij deze online ledenvergadering.
Namens het bestuur zijn de volgende leden aanwezig: Edwina Treebusch (voorzitter), Joëlly Brouwer (secretaris), Lisa Geelhoed (bestuurslid), Daniëlle Buitendijk (bestuurslid) en Wendy Jorissen (bestuurslid).
Inclusief het bestuur zijn 10 leden aanwezig.

 1. Bestuur

Bestuursleden worden voorgesteld.
Esther treedt per direct af.
Edwina en Wendy zijn aftredend, maar willen de komende drie jaar weer graag doorgaan.

 1. Financiën met de kascontrole
 • Terugblik en kascontrole:
  De kascontrole is dit jaar door Mara Boerboom en José van Maanen gedaan. De kas is goed gekeurd en het bestuur wordt décharge verleend.
  In afwezigheid van de penningmeester geeft Edwina als voorzitter een toelichting op het financieel jaarverslag dat via het scherm gedeeld wordt. Met name door corona zijn de in- en uitgaven afwijkend van vorig jaar.
  Er zijn geen vragen.
 • Aankondiging contributieverhoging 2021-2022
  Met het volgende seizoen staat, net als afgelopen jaren, een contributieverhoging op de planning om zo stapsgewijs te komen tot een contributie meer marktconform is, maar nog steeds laagdrempelig blijft. Na dit jaar is het vijfjarenplan voorbij en zal de contributie opnieuw bekeken worden.
 1. Algemeen

Edwina geeft een toelichting op de algemene zaken.

  • Wijziging Huishoudelijk reglement
   Wijzigingen zijn meegestuurd via een link in de uitnodiging. De belangrijkste wijzigingen zijn nogmaals benoemd.
   Er zijn geen vragen of opmerkingen en daarmee worden de wijzigingen doorgevoerd.
  • Demo 2021 – Zondag 12 december
   De samenwerking met de Muzenval loopt en de eerste afspraken voor de demo zijn gemaakt. We zijn heel blij weer een demo te kunnen houden.
  • Wedstrijden 2021-2022
   Besluiten over nieuwe wedstrijdseizoen zijn gedeeld. Data komen binnenkort op de website en op facebook.
  • Bedankjes
   Dit jaar zijn de bedankjes bij het trainstersuitje uitgereikt.
 1. Rondvraag

Martine vraagt of er elk jaar een thema aan de demo vast zou moeten zitten en of er meer inspraak vanuit de trainsters kan zijn. We zullen bij de volgende demo weer de vraag stellen voor ideeën.

Elke vraagt hoe je het beste om kunt gaan met muziek mixen? Het is niet de bedoeling dat je hiervoor betaalt, anders moet dit via het bestuur lopen. We kunnen elkaar hierin helpen, bijvoorbeeld Martine kan heel goed muziek mixen. Ook willen we dit meenemen in een workshop.

Edwina nodigt iedereen van harte uit om aan te sluiten bij een jaarvergadering, indien er vragen zijn over het eventueel gevoerde beleid. Dit gremium is bij uitstek waar je als (afgevaardigde van een) lid bij moet zijn.

 1. Afsluiting

Edwina bedankt iedereen voor zijn of haar bezoek en inbreng en sluit de vergadering.